Vyhlásenie

Obsah webovej stránky

Autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť ani kvalitu uvedených informácií. Nebudú sa akceptovať žiadne nároky voči autorovi v súvislosti s materiálnymi či nemateriálnymi škodami spôsobenými použitím alebo nepoužitím uvedených informácií či použitím nesprávnych alebo neúplných informácií, pokiaľ to nie je preukázateľne spôsobené nedbanlivosťou alebo zlým úmyslom zo strany autora. Všetky ponuky sa predkladajú bez povinností a záväzkov. Autor si vyhradzuje právo na zmenu, odstránenie alebo doplnenie obsahu stránky bez predchádzajúceho upozornenia, ako aj na dočasné alebo trvalé odstránenie jej uverejnenia na webe.

Referencie a odkazy

Vo vzťahu k priamym či nepriamym odkazom (prepojeniam) na webové stránky, za ktoré nezodpovedá autor, sa zodpovednosť uplatní iba v prípadoch, keď autor pozná obsah týchto stránok a keď je preňho technicky možné a primerané zabrániť ich použitiu v prípade, že zahŕňajú nezákonný obsah. Autor týmto výslovne vyhlasuje, že v čase umiestnenia odkazov nebol na týchto webových stránkach zistený žiadny nezákonný obsah. Autor nemá žiadny vplyv na súčasný ani budúci dizajn, obsah ani autorstvo odkazovaných webových stránok a týmto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah takýchto stránok, keďže ten sa môže po uverejnení odkazov kedykoľvek zmeniť. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy a referencie uvedené na vlastnej stránke autora, ako aj na záznamy tretích strán v knihách návštev, na diskusných fórach a v poštových zoznamoch sprístupnených autorom. Za nezákonné, nesprávne alebo neúplné informácie na odkazovaných stránkach, a najmä za škodu spôsobenú použitím alebo nepoužitím týchto informácií, nesie zodpovednosť výlučne vlastník takejto stránky, a nie vlastník stránky obsahujúcej odkazy na takúto stránku.

Autorské práva a ochranné známky

Vo všetkých publikáciách sa autor usiluje uvádzať autorské práva vzťahujúce sa na grafické prvky, dokumenty, videosekvencie a testy alebo používať grafické prvky, dokumenty, videosekvencie a texty, na ktorých použitie nie je potrebná licencia. Všetky vlastnícke ochranné známky a názvy značiek uvedené na tejto webovej stránke bez obmedzenia podliehajú ustanoveniam príslušných právnych predpisov o ochranných známkach a sú chránené vlastníckymi právami ich registrovaných vlastníkov. Z ich samotného použitia nie je možné odvodiť, že by tieto ochranné známky neboli chránené právami tretích strán. Autorské práva na stránky publikované výhradne autorom si ponecháva autor stránky. Reprodukcia alebo použitie príslušných grafických prvkov, dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách bez výslovného predchádzajúceho súhlasu autora sú zakázané.

Právna účinnosť tohto vyhlásenia

Toto vyhlásenie sa považuje za súčasť internetovej ponuky, v ktorej bol uvedený odkaz na túto stránku. Pokiaľ by niektorá časť tohto textu alebo jednotlivé podmienky, ktoré sú v ňom uvedené, už viac nezodpovedali platným právnym predpisom alebo by s nimi neboli v plnom súlade, nemá vplyv na ostatné časti dokumentu ani ich obsah či platnosť.

Kontaktujte nás

Predaj zariadení:
+421 903 806 767

Servis a podpora:
+421 2 391 834 18

×

Contact

Predaj zariadení: +421 903 806 767
Servisná podpora: +421 903 806 767